Samsung Vina CHNH thc ra mt Galaxy A51 u staniu TRN lea GII, staniu Phong t Mang ph Aparat foto Macro chp cn cnh TRN Samsung Galaxy

Samsung Galaxy A51 128 GB de stocare alb 6 GB RAM pe EMI

PanzerGlassâ „¢ ecran protector pentru Samsung Galaxy A51 în isa negru caz prietenos și acoperă întreaga suprafață a ecranului. Acesta vă oferă cel mai înalt standard de ecran protectori , păstrând în același timp 100% sensibilitate atingere. Pentru a reflecta la atingere si se simt de afișare originală PanzerGlassâ „¢ este acoperit cu un oleofobi strat, care ambele este anti bacterian și anti amprentă digitală .

Aveți nevoie de ajutor cu cumpărarea?

Acest site web folosește un serviciu de securitate pentru a se proteja de atacurile online. Acțiunea pe care tocmai ați efectuat a declanșat soluția de securitate. Există mai multe acțiuni care ar putea declanșa acest bloc, inclusiv trimiterea unui anumit cuvânt sau o expresie, o comandă SQL sau date malformate.

Ce pot face pentru a rezolva acest lucru?

Thà nh PHA »“ Há »„Chà Minh, Nga y 12/12/2022 â € „CÃg ty Ä iA» ‡ n Tá »Samsung Vina Chanh Tha» © c ra mắt chiế c Ä'iá »‡ n thoại Galaxy A51, smartphone vA»> Aparat foto i Macro Chá »¥ p Cáºn CẠ£ nh, Ä'ầu tiên trên thế Gama»> i. Galaxy A51 là thế Há »‡ A'A» ™ t phá tiếp theo Cá »§a dòng Galaxy A nhẠ± m tái khẳng A'A»

Lần nà y, Samsung mang Ä'ến cho Galaxy A51 tanh năng Chá »¥ p Ạ£ nh Macro tha» ± c tha »¥, giúp Gama»> i trẠ»ghi lại trẠ£ i Nghia »‡ m hình Ạ£ nh A'A» ™ c Ä'áo Tá »«NHA»nG chi tiết váºt tha» ƒ NHA »thế Gama»> i xung quanh qua NHA »nG Bá» © c Ạ£ nh mang phong cách Macro Ä'áºm chẠ¥ t NGHA »‡ thuáºt. Mà n hình n TRA via »n vÃ' Cá» ± c Infinity-O trên Galaxy A51 mang Ä'ến trẠ£ i Nghĩa »‡ m hình Ạ£ nh khÃg Bá» n A'A »§ dùng cho cẠ£ NGA y dà i, cùng cÃg NGHA» ‡ sạc nhanh siêu Tá » 'c sẽ giúp cho Gama»> i trẠ»khÃg Bá» lá »¡bẠ¥ t kA» ³ khoẠ£ nh khắc NGHA »‡ thuáºt nà o.

Sá »± ra mắt Cá» §a Galaxy A51 NGA y hÃ'm ba Cà © ng là Cá là »™ t má» 'c Ä'ánh dẠ¥ u NHIA »u năm tiên phong A'A »™ t phá cÃg NGHA» ‡ trên tẠ¥ t cẠ£ các dòng Galaxy J vélo Galaxy A. NHA »nG sẠ£ n phẠ© m SA» Ÿ Há »¯u cÃ' ng NGHA »‡ A'A» ™ t phá tiêu bia »ƒu nhÆ ° Galaxy J7 Pro lần Ä'ầu tiên Gama»> i tial »‡ u camera Chá» ¥ p Ạ£ nh Chinh PHA »¥ c bóng Tá » 'i, Galaxy A7 vA»> camera i Ä'ầu tiên Chá »¥ p góc siêu rA» ™ ng vélo Galaxy A9 vA »> i Bá» ™ Bá »' n camera Sau Ä'ầ u tiên trên thế Gama »> i.

Năm 2022 A'A £ có hÆ¡n 5 Tria »‡ u chiếc Ä'iá» ‡ n thoại Galaxy A A'A £ Ä'Æ ° á »£ c bán ra tại VIa »‡ t Nam. Ä iA »u nà y khẳng A'A» i, tạo ra Bae ° á»> c Chuya »ƒn mình, tiếp Tá» ¥ c là ngÆ ° á »i tiên phong mang Ä'ến NHA» nG cẠ£ i tiến cÃg NGHA »‡ má»> i mẠ»cho ngÆ ° á» i dùng.

"ng nguyá» ... n quang hiá »n â €" Phó tá »• ng gián ä'á» c, gián ä'á »c ä iá» u Hà nh ngã nh hã ng thiết bá »

Chãºg TÃ'i Luã thẠ¥ u hiá »ƒu RẠ± ng ngæ °» I dùng galaxie un khãg tìm kiếm má »™ ‡ ‡ n thoẠ¡¡¡¡ღ ♥ • º ° "~ ¨ ¨ ~" ° º • ღ ♥ • º ° "~ ¨ ¨ ~" ° º • ღ ♥ • º ° "~ ¨ ¨ ~" ° º • ღ ♥ • º ° "~ ¨ ¨ ~" ° º • ღ ♥ • º ° "~ ¨ ¨ ~" ° º • ღ ♥ • º ° "~ ¨ cá »¥ thá» ƒ Ä'á »™ T PHà ¡và tá» 't nhẠ¥ t. Há »ká» ³ vá »ng và o má» ¯ »Nhá» ¯ng tānh nä sterng tiết thá c n ä'æ ° Á »£ c cã ¡tãnh riãªg vã phẠ£ i lã tãnh n ä'ầu tiãªn cã ä'ầu tiên cã cã cãªn Á» ng. Do Ä'ó, Chúng TÃ'i Tá »± hă o Khi Lăhii» I Äææ ° Á »£ C Chá» N Ä'á »ƒ Giá»> i tiá »‡ u Samsung Galaxy A51 Má»> i NhẠ¥ t ä'á »ƒ Ä'à ¡p Á» © ng nhu cầu Ä'ó. Ä Ã ¢ y sẠ½ »‡ n thoẠÄ'iá» ÿ ä'Ẻ§u cho »äng galaxie a năm 2022 và tiếp tá» ¥ cm ä'ến nhá »¯ ng tãnh näteng tiãªn phong cãg ngha »‡ træ" ng.

Ä æ ° Á »£ C Trang Bá» i Xung Quanh.

Vá »i Ä'á» ™ Phà ¢ N giẠ£ 48 Camera Chãnh Cá »§a Galaxy A51 Sẽ Mang Lại Nhá» ¯ng HìNH Áº £ nh ch â ¢ n thá »± c, sắc nge" ng ä'á »ng - bẠ¥ t ká» ƒ ngã y hay ä'ãªm. Camera macro chá »¥ p cáºn cẠ£ nh cáºn» ƒ lẠ¥ »á» ÿ »m» á »± ¡t vi cá» ± c gần. Camera Góc Siêu rá »™ ng 123 Ä'á» ™ ng 123 Ä'á »™ Châ €n há» - Trá »Trá» £ Tănh Nä sterng Chuyá »ä''á» • ¡Ä'á »™ ng Chuyá» ƒn Sang Chế Ä'Á »™ Chế Ä'á» ™ Chá »¥ P Góc Rá» ™ Ng Khi Cần Thiết. Camera cẠ£ m Biáºin Chiá »U Sà ¢ u lã m ná» • i báºt cã ღ ♥ • º ° "ღ ♥ • º °" ~ ¨ ° ¨ ~ " € "Xóa phãg chá» § Ä'á »™ ng. CÃg ngha »‡ Camera AI Tuyá» ‡ t ä'á »‰ NH Giúp Nháºn Diá» ‡ n tá »> i 30 Chá» § Thá »ƒ Vã tá» i æ æ hóa hã¬nh Áº £ NH , ng ä'á "ng.

Kết há »£ p Thãªm Tănh Näng Video Super Format - Quay Phim Siãªu Á »Nh. Giá »Ä'à ¢ y ngæ ° Á» I DùNG Có Thá »ƒ Video Quay Mæ °» £ T MÃ, Á »Nh» ä'á »

Galaxy A51 ä'æ ° Á »£ C Trang Bá»

Bên cạnh Ä'ó, Galaxy A51 Là Má »™ ™ NHA» ¯nẺc ä'iá »‡ n thoại má» ng báºc nhẠ¥ t trong phà ¢ n khãºc, sá »Ÿ há» ¯u thiết kế Áº ¥ n tæ ° Á Áº ¥ n tæ ° Á ° ĂRII Cáºht kim cæ ° æ ¡Ä'A sắc vá »> i ba phitaªn bẠ£ n mã u sắc trẻ TRUNG, Sà NH Ä'IÁ »‡ U: Xanh Crush Ä a sắc , Trắng Crush LẠ¥ P Lánh, ä en crush kim cæ ° æ ¼ ignor; Mang Ä'ến sá »¡Ä'á» ™ C Ä'áO, TrẠ»Trung Vã Thá» i thæ Á á »£ ng khi cầm trãªn Tay.

Telefoane Cel mai bun 5G. Care este cel mai bun telefon 5G Noi vă arătăm.

Galaxy A51 Sá »Ÿ Há» ¯u Viên Pin Pin Dung Læ ° Á »£ 4 4. 00 Mah, Mang Ä'ến Thá» I Gian Sá »Dá» ¥ ng Là ¢ U dà i ä "á» i dùng thá »¥ ng sá» dá »¥ ng ä'iá» ‡ ng ä'iá »‡ ng ä'iá» ‡ ng ä'iá »‡ ng ä'iá»

NGæ ° Á »I DùNG GALAXY A51 CÂSIA CÂND CÁRIN HÁ» ‡ »© ng dá» ¥ ng và dá »

sẠ£ n phẠ© M Galaxy A51 Sẽ Có MẠ· T TẠ½ Có MẠ· T TẠ½ » C Sẽ ä'æ Á» £ C Chãnh Thá »© C Khá» äi ä'á »™ ng và o ngà y 16 / 12/202 VE CHÂNH THÁ »‡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡» a hã ng bã y 27/12/2022.

Khi Ä'Ạ· t Træ ° Á »> C Galaxy A51 Tá» «Ngà y 16 ä'ến 26/12/2022, NGæ ° Á» I Dùng sẽ nháșn ä'æ Á » £ c bá »quã tẠ· ng gá» "M Tai NGHE BLUETOOTH KHÃ'NG Dà ¢ y Samsung C & T Itfit A08c Vã Pisty Samsung 10. 00mah. Tá »• ng giá trá»

1TẠ¥ t cẠ£ chá »© c n © ¹ thuáºt vÃ" k © m khá » CẠ¥ P Trong Tà I Liá »‡ u nã y Bao Gá» M, NHæ ° ng Khãg Giá »> i £ i ♥, Thiết Kế, Già ¡cẠ£, Thã nh PhầN, Hyá »‡ U SuẠ¥ T, Tănh Sáºμn Cá và khẠ£ n · © M Có Thá» ƒ Thay Ä'á »• I Mà KHÃg CầN 'Ng bã¡o træ ° Á »> c.

Alege o tara

Marea Britanie Spelsexts la standardul Marea Britanie telefoane fixe și mobile și atunci când roaming în zona noastră Europa. Se aplică politica de utilizare corectă. Special și din numerele de pachete sunt taxabile. Telefonul 4G necesar pentru a accesa 4G. 4G disponibil în zonele selectate.

Schimbați tariful dvs. de antenă după 30 de zile și apoi o dată la fiecare lună de facturare în timpul perioadei minime de contract, alegând dintr-o familie de tarife selectate. Unele extra extras sunt disponibile numai pe tariful de pornire, nu sunt transferabile și pot fi pierdute dacă schimbați la un tarif neeligibil . Dispozitivele sunt supuse Disponibilitate .

Important

Samsung Galaxy A52 Prețul a crescut cu Rs 1 000 acum începe la Rs 27 499

Samsung Galaxy A52 Prețul a crescut cu Rs 1 000 acum începe la Rs 27 499

Samsung Galaxy A52 Preț mobil India. Samsung Galaxy A52 specificatii, recenzii si oferte. Comparați Samsung Galaxy A52 și cumpărați-l online de la magazinele online de încredere. Vedeți mai multe detalii. Ultima actualizare la 18 decembrie 2021

Samsung Galaxy A52 Awesome White 128GB 8GB Pakmobizone Cumpărați telefoane mobile, tablete, accesorii

Samsung Galaxy A52 Awesome White 128GB 8GB Pakmobizone Cumpărați telefoane mobile, tablete, accesorii

Prețul Samsung Galaxy A52 din Pakistan este PKR. Camera principală Samsung Galaxy A52 64MP. Bateria Samsung Galaxy A52 este de 4500 mAh.

Samsung Galaxy A52 Prețul în Pakistan

Samsung Galaxy A52 Prețul în Pakistan

Un nou raport privind smartphone-urile smartphone-urilor Samsungs Galaxy A52 și A52 PINS în jos prețul, specificațiile și mai multe despre versiunile viitoare.

Samsung Galaxy A52 Unboxing, revizuiește Filipine

Samsung Galaxy A52 Unboxing, revizuiește Filipine

Verificați impresiile noastre de mână ale Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A52 6GB128GB Preț în Kenya Cele mai bune preturi la Gadgets Leo

Samsung Galaxy A52 6GB128GB Preț în Kenya Cele mai bune preturi la Gadgets Leo

Samsungs 6. Inch Galaxy A52 5G oferă un set bun de caracteristici la un punct atractiv de preț, inclusiv un ecran superamoled de 120Hz, dar numai două dintre cele patru camere din spate își trag cu adevărat greutatea.

Samsung Galaxy recenzie A52 Ultimele știri Video, Fotografii despre Samsung Galaxy A52 recenzie Economic Times Page 1

Samsung Galaxy recenzie A52 Ultimele știri Video, Fotografii despre Samsung Galaxy A52 recenzie Economic Times Page 1

Galaxy A52 impresionează Samsungs 5G în toate domeniile care contează, cum ar fi de viață a bateriei și calitatea de afișare.

Prețul Samsung Galaxy A52 în India a crescut de Rs. 1.000.

Prețul Samsung Galaxy A52 în India a crescut de Rs. 1.000.

Samsung a lansat recent smartphone-ul Galaxy A52S 5G din India. Acum, compania a sporit prețul variantei sale de 4G. Samsung Galaxy A52 are r

Samsung Galaxy A52 128GB

Samsung Galaxy A52 128GB

Galaxy A52 5G într-un cuvântAwesome. Funcționează 6. FHD Super AMOLED Afișaj, cameră avansată de 64MP cu OIS, IP67 și baterie puternică de 4,500mAh.

SANDISK ULTRA 256GB Card de memorie pentru Samsung Galaxy A71 5G MicroSD Clasa 10 microSDxC G2K compatibil cu Samsung Galaxy A71 5G Telefon Walmart. om.

SANDISK ULTRA 256GB Card de memorie pentru Samsung Galaxy A71 5G MicroSD Clasa 10 microSDxC G2K compatibil cu Samsung Galaxy A71 5G Telefon Walmart. om.

Care este mai bine Samsung Galaxy A71 sau Oneplus Nord Consultați comparația detaliată a Samsung Galaxy A71 vs Oneplus Nord în India, camera, lentilă, durata de viață a bateriei, dimensiunea afișajului, scorul specilor, software-ul, timpul de încărcare, memoria RAM, depozitare, greutate, culori, procesor , performanță și alte specificații la Gizbot. Om.

Folosim cookie-uri
Folosim cookie-uri pentru a vă asigura că vă oferim cea mai bună experiență pe site-ul nostru. Prin utilizarea site-ului, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor noastre.
Permiteți cookie-urile.